close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
پایان نامه آپارتمان نشینی زاهدان

پروژه های دانشجویی،تحقیق و مقاله های دانش آموزی

پایان نامه معماری شهرنشینی در زاهدان فرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 176حجم فایل: 1453قیمت: : 20000 تومان بخشی از متن:چكيده: پس از انقلاب صنعتي آپارتمان نشيني شكل نويني به خود گرفت و جنبه هاي گوناگون زندگي بشري از جمله نظام هاي سكونتگاهي را تحت تاثير قرار داد موج اين تاثير گذاري از كشورهاي صنعتي آغاز گشت و به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران رسيد.توسعه آپارتمان نشيني نه تنها در شكل گيري و روند شهر نشيني تاثير داشته بلكه رشد كالبدي و فيزيكي شهرها را تحت تاثير خود قرار داده…

banner
جستجوگر پیشرفتهآخرین ارسال های انجمن
پایان-نامه-معماری-شهرنشینی-در-زاهدان
پایان نامه معماری شهرنشینی در زاهدان
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 176
حجم فایل: 1453
قیمت: : 20000 تومان

بخشی از متن:
چكيده:
پس از انقلاب صنعتي آپارتمان نشيني شكل نويني به خود گرفت و جنبه هاي گوناگون زندگي بشري از جمله نظام هاي سكونتگاهي را تحت تاثير قرار داد موج اين تاثير گذاري از كشورهاي صنعتي آغاز گشت و به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران رسيد.
توسعه آپارتمان نشيني نه تنها در شكل گيري و روند شهر نشيني تاثير داشته بلكه رشد كالبدي و فيزيكي شهرها را تحت تاثير خود قرار داده است.
رشد فزاينده و شتابان جمعيتي و فيزيكي شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشيني از اين منظر قابل توجه است، به طوري كه جمعيت اين شهر در طي هشتاد سال كمتر از 5000 نفر در هسته اوليه (حدود 1300) و به 17954 نفر در 1335 و به 419518 نفر در 1375 رسيده است و پيش بيني مي شود كه در سال 1380 به 548886 نفر رسيده باشد اين افزايش كه رشد جمعيت متوسط 27/8 درصد اين سالها را داشته است گسترش فيزيكي فزاينده شهر را نيز توجيه مي كند اين رشد همراه با پديد آمدن شرايط خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي توسعه آپارتمان نشيني را در شهر زاهدان تقويت خواهد نمود.
در اين راستا با بهره گيري از نظريات كلاسيك ومدرن در زمينه تكوين و تكامل شهرها و نظريات ساخت شهرها، شهرنشيني را از دوبعد درونزوا و برونزا بررسي كرده و در انتها به طريق مطالعه ميداني تاثير بر آيند اين دودسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشيني مورد آزمون قرار داده ايم نتايج حاصله از اين بدين گونه است كه رشد شتابان شهر عمدتا ناشي از عوامل برونزا شامل اهداف سياسي و اداري دولت مي باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: چهار چوب كلي تحقيق    
2-1-  ضرورت تحقيق 
3-1-  قلمرو تحقيق 
4-1 اهداف تحقيق 
اهداف اختصاصي
5-1- سئوالات اساسي 
6-1- فرضيات پژوهش 
7-1 روش تحقيق 
8-1 پيشينه تحقيق 
9-1 محدوديت تحقيق 
فصل دوم: مباني نظري تحقيق    
2-2-تعاریف مختلف شهر    
3-2- عوامل موثر در تکوین و تکامل شهرنشینی    
1-3-2- دیدگاههای کلاسیک (درونزا)در شکل گیری شهرها    
1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی:مفهوم مازاد تولید    
2-1-3-2 نظریه اقتصادی: شهر به عنوان یک بازار    
3-1-3-2-نظریه شهربه عنوان یک پایگاه نظامی ودفاعی    
4-1-3-2-نظریه مذهبی،گسترش معابد وعبادتگاهها    
5-1-3-2-موقعیت چهارراهی در ایجاد شهرها    
2-3-2-دیدگاههای مدرن (برونزا) در شکل گیری شهرها    
2-2-3-2-سیاستهای دولتها در مسائل مرزی واستراتژیک
3-2-3-2-اهداف سیاسی- اداری دولتها
4-2-3-2-وجود قطب های صنعتی    
5-2-3-2-وجود راهها(جاده ها ،خط آهن وراههای دریایی وهوایی)    
1-4-2-ساخت دوایر متحد المرکز(نظریه ارنست برگس)    
2-4-2-ساخت قطاعی شهر (نظریه همرهویت)    
3-4-2- ساخت ستاره ای شکل   
4-4-2-ساخت چند هسته ای (نظریه ادواردالمن وچانسی هاریس)   
5-4-2 ساخت عمومی شهرها   
6-4-2 ساخت طبیعی شهرها   
7-4-2 ساخت خطی یا کریدوری   
فصل سوم: بررسي ساختار جغرافياي طبیعی و انساني شهر زاهدان
1-3- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان
1-1-3-موقعیت جغرافیایی
2-1-3-موقعیت ریاضی ونسبی شهر زاهدان
3-1-3- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان
4-1-3- ویزگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان
5-1-3- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان
1-5-1-3- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان
2-5-1-3-ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان
6-1-3- شرایط اقلیمی (آب وهوا) محدوده زاهدان
1-6-1-3- عوامل ماکروکلیمایی
2-6-1-3- عوامل میکروکلیمایی
7-1-3- بادهای منطقه
8-1-3- میزان دما ورطوبت در منطقه
9-1-3- بارندگی وریزش جوی در منطقه
10-1-3- منابع آب منطقه
1-10-1-3- آبهای سطح الارضی
2-10-1-3- آبهای زیرزمینی حوضه زاهدان
2-3-ساختار دموگرافی وویژگیهای انسانی شهر زاهدان
1-2-3- تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای (75-1335)
2-2-3- تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر:
3-2-3-ساختمان جمعیت
2-3-2-3- نسبت  جنسی
4-2-3-بعد خانوار
5-2-3-حرکات جمعیت
1-5-2-3-حرکات زمانی جمعیت
2-5-2-3-حرکات مکانی جمعیت
6-2-3-عوامل مهاجرت به زاهدان
1-6-2-3-عامل جغرافیایی
2-6-2-3-عوامل اجتماعی وفرهنگی واداری
3-6-2-3-عوامل اقتصادی
7-2-3-فعالیت واشتغال
8-2-3-وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف
1-8-2-3-شاغلین بخش کشاورزی
2-8-2-3- شاغلین بخش صنعت
3-8-2-3- شاغلین بخش خدمات
9-2-3- وضعیت کلی سواد در زاهدان
فصل چهارم: بررسي روند شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان
1-4 روند شکل گیری شهر زاهدان
1-1-4 تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک به عنوان یک عامل برونزا
1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد
2-1-1-4- منطقه دزداب
2-1-4-تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی ایجاد شهر زاهدان
2-4- سیاستهای دولت در توسعه شهرنشینی زاهدان در سده اخیر
3-4- تغییرات کارکردی در شهر زاهدن
1-3-4-کارکرد نظامی ، سیاسی
2-3-4- کارکرد اداری
3-3-4 کارکرد خدماتی
4-4 موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان
1-4-4-موانع درجه يك توسعه (موانع طبيعي)
2-4-4 موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعي)
3-4-4 موانع درجه سه توسعه (موانع اقتصادي) :
4-4-4 توسعه اراضي شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر
فصل پنجم: بررسي توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان
1-5- آپارتمان چيست
2-5- سابقه آپارتمان نشيني در جهان
3-5- سابقه آپارتمان نشيني در تهران
4-5- سابقه آپارتمان نشيني در زاهدان   
5-5- مكان يابي مجتمع هاي آپارتماني در شهر زاهدان
6-5 -ضرورت ايجاد آپارتمان سازي در زاهدان
7-5- بررسي وضعيت آپارتمان نشيني در زاهدان
1-7-5 -بررسي رابطه شغل ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني
2-7-5- بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني
4-7-5- بررسي رابطه بعد خانوار در مجتمع هاي آپارتماني
5-7-5-بررسي رابطه قوميتهاي ساكن در مجتمعهاي آپارتماني شهر زاهدان
6-7-5 -بررسي رابطه انتخاب مجتمع هاي آپارتماني براي سكونت
9-5- بررسي روابط اجتماعي در مجتمع هاي آپارتماني
10-5 -بررسي ويژگيهاي كالبدي مجتمع هاي آپارتماني
1-10-5 -تعداد طبقات مجتمع هاي آپارتماني
2-10-5 - بررسی تعداد اطاق در مجتمع هاي آپارتمانی
3-10-5- نوع مصالح ساختماني در مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان
4-10-5- بررسي عمر مجتمع هاي آپارتماني
5-10-5 -بررسي امكانات و خدمات محله اي در مجتمع هاي آپارتماني
6-10-5 -بررسي وضعيت بهداشت در مجتمع هاي آپارتماني
11-5 -نقاط قوت و ضعف مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان
1-11-5- نقاط قوت
1-1-11-5- دسترسي به منابع مالي
2-1-11-5- صرفه جويي در مصرف مصالح :
3-1-11-5- سرعت در فرآيند ساخت
4-1-11-5- ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي كيفيت :
5-1-11-5-دسترسي به تسهيلات عمومي :
2-11-5-نقاط ضعف :
1-2-11-5-كمبود امكانات خدماتي و رفاهي
2-2-11-5-مشكلات سيستم جمع آوري زباله :
3-2-11-5- كمبود پاركينگ
4-2-11-5- كمبود فضاي بازي مناسب براي كودكان
12-5-عوارض زيست محيطي در مجتمع‌هاي آپارتماني 
1-12-5-موقعيت و قطعه بندي زمين
1-1-12-5-موقعيت ساختمانها
2-1-12-5-قطعه‌بندي زمين
2-12-5-عوارض طبيعي
1-2-12-5-عوامل مربوط به خاك و زمين
2-2-12-5-هوا
3-2-12-5-صدا
4-2-12-5-نور
5-2-12-5-حرارت و برودت
3-12-5-عوارض انساني
1-3-12-5-خصوصيات خانوار
2-3-12-5-سنت‌ها و فرهنگ‌ها
3-3-12-5-مسائل جنبي اجتماعي
4-3-12-5-ايمني در برابر حوادث
5-3-12-5-بهداشت محيط
6-3-12-5-تاسيسات و تجهيزات عمومي و زيربنايي
7-3-12-5- عوارض زيباشناسانه
فصل ششم: نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
1-6 نتيجه گيري كلي
2-6 آزمون فرضيات
3-6 ارائه راهبردهاي مناسب در فرآيند توسعه آپارتمان نشيني
منابع و مآخذ
منابع فارسي
منابع فرانسوي و انگليسي

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 186
:: ارسال شده در: محصولات ما , فنی و مهندسی ,

نویسنده
نویسنده : MOHAMMADREZA HAMDAST
تاریخ : [جمعه 04 دي 1394 ] [ 14:29]
تاریخ
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز


user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
نرم افزار
ازدواج
پرسش و پاسخ
سوم نظری
سال چهارم
آموزش
پرسش و پاسخ
راهنمای دروس
آزمون
کنکور
نمونه سوالات
پیامک
جزوه ها
محصولات ما
فنی و مهندسی
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 951
کل نظرات کل نظرات : 14
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 7335

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 504
باردید دیروز باردید دیروز : 672
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 1
بازدید هفته بازدید هفته : 2,200
بازدید ماه بازدید ماه : 13,047
بازدید سال بازدید سال : 13,047
بازدید کلی بازدید کلی : 710,618

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.234.114.202
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir

مبلغ به ریال :

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

X بستن تبلیغات